180,00zł

POLSKA
Produkt niedostępny

Autor: Lencewicz Stanisław
Miasto wydania: Warszawa
Rok wydania: 1937
Wydawnictwo: Trzaska, Evert i Michalski
Seria wydawnicza: Wielka Geografia Powszechna
Kategoria 1: Książki> Książki przedwojenne> Geografia, podróże
Kategoria 2: Książki> Książki przedwojenne> Historia
Opis:

Format 21,5x28,5 cm, stron 446, liczne kolorowe oraz czarno-białe ilustracje w tekście + rozkładane kolorowe mapy poza tekstem, oprawa twarda płócienna ze zdobieniami na licu.

Stan dobry (małe otarcia i odbarwienia grzbietu).

Spis treści:

 • Wiadomości o rozwoju geografji Polski: Geografja kronikarzy. Upadek w XVIII wieku. Geografowie XIX wieku. Stan badań w poszczególnych zaborach.
 • Rozwój kartografji Polski: Początki kartografji polskiej. Prace kartograficzne w okresie rozbiorowym. Mapy prywatne w czasach zaborów. Kartografja wojskowa państw zaborczych. Mapy wojskowe dzisiejszej Polski.
 • Nazwy geograficzne: Toponymja. Znaczenie nazw geograficznych w osadnictwie. Pochodzenie nazw geograficznych. Nazwy ludowe i książkowe. Trudności ustalenia nazw właściwych.

I. Ziemie polskie w ogólności:

 • Polska na tle Europy: Budowa lądu europejskiego. Indywidualność geograficzna ziem dawnej Polski: pomostowość, spójność hydrograficzna. Wpływ warunków geograficznych na rozwój terytorjalny. Granice naturalne i szlaki dziejowe. Przejściowość. Granice i obszar dzisiejszej Rzeczypospolitej.
 • Ukształtowanie powierzchni: Karpaty i Niż. Pasowy układ wzniesień i obniżeń. Wysokości względne. Pochodzenie i wiek rzeźby terenu.
 • Dzieje geologiczne: Płyta archaiczna Bałtycko-podolska. Fazy: skałotwórcza, górotwórcza i rzeźbotwórcza w erze paleozoicznej. Ewolucja w mesozoikum: rozczłonkowanie starszych górotworów, fałdowania cymeryjskie. Odrębna historja Karpat. Morza trzeciorzędowe. Różny wiek elementów składowych ziemi. Tektonika a rzeźba. Ukształtowanie powierzchni podlodowcowej.
 • Epoka lodowcowa: Dyluwjum. Epoki lodowcowe i międzylodowcowe. Zasięgi zlodowaceń. Krajobrazy lodowcowe: moreny, ozy, drumliny, jeziora. Wahania klimatyczne polodowcowe. Lessy. Odpływy wód roztopowych. Ewolucja sieci rzecznej. Budowa dolin. Wydmy. Produkty skalne zlodowacenia. Gleby.
 • Klimat: Elementy klimatyczne: ciśnienie, wiatry, temperatury, opady, zachmurzenie. Indywidualność klimatyczna Polski. Pory roku. Dziedziny klimatyczne. Wahania klimatu. Klimat i człowiek.
 • Morze Bałtyckie: Przeszłość historyczna. Części składowe. Wybrzeża pruskie i pomorskie. Dno. Zasolenie. Termika. Zamarzanie. Ruchy wody. Ewolucja geologiczna w czasach polodowcowych.
 • Wody lądowe: Rodzaje wód podziemnych. Źródła. Wody mineralne. Bagna. Obszary źródliskowe. Działy wodne. Charakter zlewiska bałtyckiego i czarnomorskiego. Najważniejsze rzeki. Zamarzanie. Powodzie. Odpływ. Rozmieszczenie jezior, ich wielkość i głębokości. Zanikanie. Temperatura. Znaczenie i nazwy jezior.
 • Flora i fauna: Krainy florystyczne. Zasięgi niektórych roślin. Pochodzenie i zmiany flory. Dawne stepy i puszcze. Stan zalesienia i większe obszary leśne. Torfowiska. Łąki. Przekształcenie szaty roślinnej przez człowieka. Pochodzenie naszej fauny. Zwierzęta zaginione i ginące. Wpływ człowieka na świat zwierzęcy. Obszary faunistyczne.
 • Ludność: asymilacja ludności obcej. Skład rasowy ludności Polski. Szlachta a lud. Skład narodowościowy Polski. Grupy etniczne polskie. Rusini. Białorusini i Litwini. Niemcy.
 • Budynki i osiedla: Zależność budowli od materjału przyrodzonego okolicy. Cechy charakterystyczne chaty i dworu. Kształty wsi. Komasacja. Miasta, ich rozplanowanie i rozwój.
 • Komunikacje: Zależność dróg od skupień ludności i warunków naturalnych. Drogi kołowe. Koleje żelazne. Kanały i drogi wodne. Porty i komunikacja morska. Izochrony Gdyni.
 • Zużytkowaie przyrody i wytwórczość materjalna: Wpływ człowieka na krajobraz. Podstawy bytu ludzkiego. Leśnictwo. Rolnictwo. Hodowla. Bogactwa mineralne. Biały węgiel. Przemysł. Okręgi gospodarcze.
 • Gęstość zaludniena: Podstawy geogrfaji człowieka. Gęstość zaludnienia w Polsce dawnej i dzisiejszej. Rubież antropogeograficzna. Przyrost ludności. Emigracja.

II. Poszczególne krainy:

 • Zasady podziału na jednostki geograficzne: Regjony geograficzne. Granice naturalne i polityczne. Rola terytorjów historycznych. Podział według dorzeczy. Podziały administracyjne.
 • Pojezierze pomorskie i dolna Wisła: Ukształtowanie powierzchni. Doliny fluwjoglacjalne. Kępy. Rynny jeziorne. Typy wybrzeży morskich. Mierzeja Pucka. Gęstość zaludnienia a narodowość mieszkańców. Przełom Wisły. Delta wiślana. Miasta nadwiślańskie.
 • Pojezierze chełmińsko-dobrzyńskie i suwalskie: Pojezierze Pruskie. Szlaki wodne i jeziora Prus Wschodnich. Mazury. Jedność przyrodzona pojezierza Chełmińskiego i Dobrzyńskiego. Drwęca. Ziemia Chełmińska i ziemia Dobrzyńska. Pojezierze Suwalskie. Jeziora. Granica polityczna i etnograficzna. Ewolucja miast.
 • Poniemnie i Podziśnie: Nazwy obszaru. Ukształtowanie powierzchni: wyżyny, kotliny, pojezierza. Wielkie jeziora. Zmiany polodowcowe w sieci rzecznej. Ewolucja szlaków komunikacyjnych. Skład narodowościowy. Miasta.
 • Nizina Wielkopolska i Kujawy: Położenie. Pradoliny. Moreny najmłodszego zlodowacenia. Jeziora. Solanki. Rozmieszczenie ludności. Poznań. Dwojaki stan miast wielkopolskich. Miasta kujawskie. Starożytne przejścia przez Noteć. Koleje na miejscu szlaków historycznych.
 • Nizina Mazowiecka i Podlasie: Obszar. Geneza kotliny Mazowieckiej. Dolina Wisły. Wyniosłości południowego i północnego Mazowsza. Podlasie dyluwjalnym działem wodnym. Wpływ kolei żelaznych na rozwój ekonomiczny. Okrąg przemysłowy łódzki. Warszawa i jej satelici. Upadek miast nadwiślańskich. Miasta Podlasia.
 • Polesie: Obszar. Równiny nadrzeczne. Ostrowy i wydmy. Wał dewoński. Ewolucja w czwartorzędzie. Osobliwości odwodnienia. Bagna. Jeziora. Meljoracje. Osoboliwości fauny i flory. Uwstecznienie życia Poleszuków. Koczownictwo sezonowe. Komunikacje wewnętrzne i wpływ kolei. Upadek miast wewnątrz kraju i rozwój na perfyferjach.
 • Wyżyna Śląska: Śląsk Dolny i Górny. Podstawa geologiczna. Piaski. Górnictwo olkuskie. Zagłębie węglowe. Krajobraz przemysłowy. Wzrost miast.
 • Pasmo Jury Krakowskiej: Krajobraz płytowy. Morfologja okolic Krakowa. Doliny poprzeczne. Zjawiska krasowe. Rozmieszczenie dawnych zamków. Najważniejsze miasta.
 • Kotlina Nidy: Budowa geologiczna. Kras gipsowy. Geneza sieci rzecznej. Kraina rolnicza.
 • Wyżyna Kielecko-Sandomierska: Góry Świętokrzyskie i wyżyna Sandomierska. Opis orograficzny gór. Zależność rzeźby od budowy geologicznej. Osobliwości szaty roślinnej. Ludność. Ewolucja geograficzno-historyczna. Górnictwo. Upadek starych miast. Komunikacje dawniej i dziś.
 • Wyżyna Lubelska: Przełom Wisły. Granice wyżyny Lubelskiej. Roztocze. Ukształtowanie powierzchni. Zasiąg młodszego zlodowacenia. Sieć rzeczna. Krajobrazy na kredzie i na lessach. Ludność. Szlaki komunikacyjne dawne i dzisiejsze. Miasta.
 • Wyżyna Wołyńska: Różnorodność przyrodzona Wołynia. Podstawa geologiczna. Krawędź podolska. Kotliny. Wyżyna środkowa. Krawędź wołyńska granicą geograficzną. Stare i nowe kierunki rzek. Strefowość krajobrazów. Różnorodność ludności i ruch osiedleńczy. Tranzytowe znaczenie kraju i zwiążana z tem rola miast.
 • Wyżyna Podolska: Budowa geologiczna. Miodobory. Pagórkowate Opole i jarowe Podole. Historja sieci rzecznej. Zjawiska krasowe. Przeobrażenie stepu w krainę rolniczą. Rozmieszczenie ludności. Skutki odwiecznych trudności komunikacyjnych. Lwów.
 • Niziny i Kotliny Podkarpackie: Kotlina górnej Odry. Niziny nadwiślańskie: Oświęcimska i Sandomierska. Zasiąg największego zlodowacenia. Droga podkarpacka i miasta przy niej położone. Kotlina Naddniestrzańska i Stanisławowska. Sól i nafta. Pokucie.
 • Karpaty: Podziały łuku karpackiego. Ortografja Karpat polskich. Pasowy układ gór. Budowa i historja geologiczna. Ślady zlodowacenia. Strefy roślinności. Różnorodność etnograficzna. Pasterstwo dawniej i dziś. Rozmieszczenie ludności i jej zajęcia. Komunikacje.
 • Tatry i Podhale: Wielkie kotliny, sąsiadujące z Tatrami. Podziały pasma tatrzańskiego. Grzbiety i doliny. Wpływ skał na krajobraz. Zależność ogólnych rysów rzeźby od wewnętrznej budowy geologicznej. Krajobrazy alpejskie jako dziedzictwo epoki lodowcowej. Jeziora. Osobliwości klimatyczne. Strefy roślinności. Zabytki fauny i flory. Sezonowe zaludnienie Tatr. Ludność Podhala.
Cena:
180,00zł
 
Produkt niedostępny
Odbiór osobisty w antykwariacie: 0,00zł
Wysyłka po przedpłacie: 11,00zł*
Wysyłka pobraniowa: 26,00zł*
* niezależnie od ilości zamówionych przedmiotów
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
SZTUKA LUDOWA W EUROPIE
PARADNE POWOZY W POLSCE XVI-XVIII WIEKU
Polityka prywatności Created & Powered by IvonSoft