89,00zł

ZARYS PRAWA CYWILNEGO BYŁEJ DZIELNICY PRUSKIEJ. CZĘŚĆ DRUGA: ZOBOWIĄZANIA

Antykwariat: ZARYS PRAWA CYWILNEGO BYŁEJ DZIELNICY PRUSKIEJ. CZĘŚĆ DRUGA: ZOBOWIĄZANIA
Autor: Ohanowicz Alfred
Miasto wydania: Poznań
Rok wydania: 1922
Wydawnictwo: Fiszer i Majewski
Kategoria 1: Książki> Książki przedwojenne> Prawo, ekonomia
Kategoria 2: Książki> Nauki humanistyczne> Prawo
Opis:
Format 15,5x23 cm, stron 127, miękka okładka.
 
Stan dobry - Podniszczona okładka, ubytki papieru, pieczątki na stronie tytułowej.
 
Część druga: Zobowiązania 
Rozdział pierwszy: Zobowiązania w ogólności 
Tytuł pierwszy: Pojęcie i treść zobowiązań 
§ 47 Pojęcie zobowiązania   
§ 48 Treść świadczenia. Podzielność. Możliwość 
§ 49 Zobowiązania rodzajowe   
§ 50 Zobowiązania przemienne   
§ 51 Zobowiązania pieniężne   
§ 52 Odsetki   
§ 53 Odszkodowanie  
§ 54 Zwrot nakładów. Prawo zabrania
§ 55 Złożenie rachunków. Udzielenie wiadomości. Przysięga wyjawienia
§ 56 Świadczenia przez inne osoby. Świadczenia częściowe
§ 57 Miejsce świadczenia
§ 58 Czas świadczenia
§ 59 Prawo zatrzymania   
 
Tytuł drugi: Powstanie zobowiązań
§ 60 Przyczyny powstania zobowiązań w szczególności umowy
§ 61 Umowy o świadczenia wzajemne
§ 62 Umowy na korzyść osób trzecich
§ 63 Zadatek. Kara umowna  
§ 64 Zastrzeżenie odstąpienia   
 
Tytuł trzeci: Zmiana zobowiązań
§ 65 Przyczyny zmian stosunków obowiązkowych w ogólności 
§ 66 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku
§ 67 Niemożliwość świadczenia  
§ 68 Zwłoka dłużnika  
§ 69 Inne naruszenia obowiązku  
§ 70 Zawisłość sporu  
§ 71 Zwłoka wierzyciela 
§ 72 Zmiana wierzyciela. Cesja  
§ 73 Zmiana dłużnika. Przejęcie długu   
 
Tytuł czwarty: Zgaśnięcie zobowiązań 
§ 74 Dopełnienie   
§ 75 Złożenie do depozytu  
§ 76 Potrącenie   
§ 77 Inne przyczyny zgaśnięcia zobowiązań Tytuł piąty: Mnogość dłużników i wierzycieli
§ 78 Skutki mnogości dłużników lub wierzycieli na stosunek obowiąz-kowy w ogólności 
§ 79 Zobowiązania solidarne   
§ 80 Zobowiązania do niepodzielnej ręki. Zobowiązania niepodzielne 
 
Rozdział drugi: Poszczególne rodzaje zobowiązań 
§ 81 Przegląd 
 
Tytuł pierwszy: Kupno i pokrewne urnowy 
§ 82 Pojęcie umowy kupna i zobowiązanie z niej wynikające
§ 83 Odpowiedzialność za braki prawne 
§ 84 Odpowiedzialność za wady i braki faktyczne
§ 85 Odpowiedzialność za wady i braki przy kupnie zwierząt domowych 
§ 86 Szczególne rodzaje kupna   
§ 87 Zamiana i inne odpłatne umowy pózbywcze   
 
Tytuł drugi: Darowizna 
§ 88 Pojęcie darowizny. Obowiązki darczyńcy   
§ 89 Zubożenie darczyńcy. Odwołanie z powodu niewdzięczności 
§ 90 Darowizna ze zleceniem   
 
Tytuł trzeci: Najem, Dzierżawa 
§ 91 Pojęcia najmu. Obowiązki stron   
§ 92 Prawo zastawu wynajmującego Pozbycie przedmiotu najmu 
§ 93 Dzierżawa 
 
Tytuł czwarty: Wygodzenie 
§ 94 Wygodzenie 
 
Tytuł piąty: Pożyczka 
§ 95 Pożyczka   
 
Tytuł szósty: Umowa służbowa 
§ 96 Pojęcie umowy służbowej. Obowiązki stron 
§ 97 Ukończenie służby. Szczególne rodzaje umów służbowych 
 
Tytuł siódmy: Umowa o dzieło 
§ 98 Pojęcie umowy o dzieło. Obowiązki stron   
§ 99 Zabezpieczenie przedsiębiorcy. Wypowiedzenie 
§ 100 Umowa o dostawę dzieła   
 
Tytuł ósmy: Umowa o pośrednictwo 
§ 101 Umowa o pośrednictwo 
 
Tytuł dziewiąty: Publiczne przyrzeczenie 
§ 102 Publiczne przyrzeczenie 
 
Tytuł dziesiąty: Zlecenie 
§ 103 Zlecenie 
 
Tytuł jednasty: Działanie bez zlecenia 
§ 104 Działanie bez zlecenia   
 
Tytuł dwunasty: Skład 
§ 105 Umowa o skład 
 
Tytuł trzynasty: Złożenie rzeczy w gospodzie 
§ 106 Odpowiedzialność właścicieli gospód   
 
Tytuł czternasty: Spółka 
§ 107 Pojęcie umowy spółki. Zobowiązania spólników   
§ 108 Zarząd i zastępstwo 
§ 109 Majątek spółki. Rozdział zysków i strat 
§ 110 Rozwiązanie spółki. Wystąpienie wspólnika 
 
Tytuł piętnasty: Wspólność 
§ 111 Istota wspólności. Prawa i obowiązki uczestników   
§ 112 Zarząd   
§ 113 Zniesienie wspólności 
 
Tytuł szesnasty: Renta dożywotnia 
§ 114 Renta dożywotnia   
 
Tytuł siedmnasty: Gra. Zakład 
§ 115 Gra. Zakład. Loteria Urnowa różniczkowa   
 
Tytuł ośmnasty: Poręka 
§ 116 Pojęcie poręki. Odpowiedzialność ręczyciela   
§ 117 Regres ręczyciela. Ustanie odpowiedzialności 
§ 118 Zlecenie kredytowe   
 
Tytuł dziewiętnasty: Ugoda 
§ 119 Ugoda   
 
Tytuł dwudziesty: Przyrzeczenie długu. Uznanie długu 
§ 120 Abstrakcyjne przyrzeczenie i uznanie długu   
 
Tytuł dwudziesty pierwszy: Przekaz 
§ 121 Przekaz 
 
Tytuł dwudziesty drugi: Zapis długu na okaziciela 
§ 122 Pojęcie i skutki
§ 123 Szczególniejsze rodzaje papierów na okaziciela   
§ 124 Papiery i znaki legitymacyjne 
 
Tytuł dwudziesty trzeci: Przedłożenie rzeczy 
§ 125 Obowiązek przedłożenia rzeczy   
 
Tytuł dwudziesty czwarty: Niesłuszne wzbogacenie 
§ 126 Ogólne warunki niesłusznego wzbogacenia 
§ 127 Poszczególne wypadki niesłusznego wzbogacenia  
§ 128 Roszczenie o zwrot wzbogacenia   
 
Tytuł dwudziesty piąty: Czynności niedozwolone 
§ 129 Delikty w ogólności 
§ 130 Szczególne rodzaje deliktów   
§ 131 Odpowiedzialność za delikty 
§ 132 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta Format 15,5x23 cm, stron 127, miękka okładka.
 
Stan dobry - (rdzawe przebarwienia na okładce, naddacia papieru na grzbiecie, przy krawędziach okładki i stron bloku, ślady ołówka, pieczątka na stronie tytułowej, zagięcia papieru w narożnikach stron bloku).
 
SPIS TREŚCI:
 
Część druga: Zobowiązania 
 
Rozdział pierwszy: Zobowiązania w ogólności 
Tytuł pierwszy: Pojęcie i treść zobowiązań 
§ 47 Pojęcie zobowiązania   
§ 48 Treść świadczenia. Podzielność. Możliwość 
§ 49 Zobowiązania rodzajowe   
§ 50 Zobowiązania przemienne   
§ 51 Zobowiązania pieniężne   
§ 52 Odsetki   
§ 53 Odszkodowanie  
§ 54 Zwrot nakładów. Prawo zabrania
§ 55 Złożenie rachunków. Udzielenie wiadomości. Przysięga wyjawienia
§ 56 Świadczenia przez inne osoby. Świadczenia częściowe
§ 57 Miejsce świadczenia
§ 58 Czas świadczenia
§ 59 Prawo zatrzymania   
 
Tytuł drugi: Powstanie zobowiązań
§ 60 Przyczyny powstania zobowiązań w szczególności umowy
§ 61 Umowy o świadczenia wzajemne
§ 62 Umowy na korzyść osób trzecich
§ 63 Zadatek. Kara umowna  
§ 64 Zastrzeżenie odstąpienia   
 
Tytuł trzeci: Zmiana zobowiązań
§ 65 Przyczyny zmian stosunków obowiązkowych w ogólności 
§ 66 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku
§ 67 Niemożliwość świadczenia  
§ 68 Zwłoka dłużnika  
§ 69 Inne naruszenia obowiązku  
§ 70 Zawisłość sporu  
§ 71 Zwłoka wierzyciela 
§ 72 Zmiana wierzyciela. Cesja  
§ 73 Zmiana dłużnika. Przejęcie długu   
 
Tytuł czwarty: Zgaśnięcie zobowiązań 
§ 74 Dopełnienie   
§ 75 Złożenie do depozytu  
§ 76 Potrącenie   
§ 77 Inne przyczyny zgaśnięcia zobowiązań Tytuł piąty: Mnogość dłużników i wierzycieli
§ 78 Skutki mnogości dłużników lub wierzycieli na stosunek obowiąz-kowy w ogólności 
§ 79 Zobowiązania solidarne   
§ 80 Zobowiązania do niepodzielnej ręki. Zobowiązania niepodzielne 
 
Rozdział drugi: Poszczególne rodzaje zobowiązań 
§ 81 Przegląd 
 
Tytuł pierwszy: Kupno i pokrewne umowy 
§ 82 Pojęcie umowy kupna i zobowiązanie z niej wynikające
§ 83 Odpowiedzialność za braki prawne 
§ 84 Odpowiedzialność za wady i braki faktyczne
§ 85 Odpowiedzialność za wady i braki przy kupnie zwierząt domowych 
§ 86 Szczególne rodzaje kupna   
§ 87 Zamiana i inne odpłatne umowy pózbywcze   
 
Tytuł drugi: Darowizna 
§ 88 Pojęcie darowizny. Obowiązki darczyńcy   
§ 89 Zubożenie darczyńcy. Odwołanie z powodu niewdzięczności 
§ 90 Darowizna ze zleceniem   
 
Tytuł trzeci: Najem, Dzierżawa 
§ 91 Pojęcia najmu. Obowiązki stron   
§ 92 Prawo zastawu wynajmującego Pozbycie przedmiotu najmu 
§ 93 Dzierżawa 
 
Tytuł czwarty: Wygodzenie 
§ 94 Wygodzenie 
 
Tytuł piąty: Pożyczka 
§ 95 Pożyczka   
 
Tytuł szósty: Umowa służbowa 
§ 96 Pojęcie umowy służbowej. Obowiązki stron 
§ 97 Ukończenie służby. Szczególne rodzaje umów służbowych 
 
Tytuł siódmy: Umowa o dzieło 
§ 98 Pojęcie umowy o dzieło. Obowiązki stron   
§ 99 Zabezpieczenie przedsiębiorcy. Wypowiedzenie 
§ 100 Umowa o dostawę dzieła   
 
Tytuł ósmy: Umowa o pośrednictwo 
§ 101 Umowa o pośrednictwo 
 
Tytuł dziewiąty: Publiczne przyrzeczenie 
§ 102 Publiczne przyrzeczenie 
 
Tytuł dziesiąty: Zlecenie 
§ 103 Zlecenie 
 
Tytuł jednasty: Działanie bez zlecenia 
§ 104 Działanie bez zlecenia   
 
Tytuł dwunasty: Skład 
§ 105 Umowa o skład 
 
Tytuł trzynasty: Złożenie rzeczy w gospodzie 
§ 106 Odpowiedzialność właścicieli gospód   
 
Tytuł czternasty: Spółka 
§ 107 Pojęcie umowy spółki. Zobowiązania spólników   
§ 108 Zarząd i zastępstwo 
§ 109 Majątek spółki. Rozdział zysków i strat 
§ 110 Rozwiązanie spółki. Wystąpienie wspólnika 
 
Tytuł piętnasty: Wspólność 
§ 111 Istota wspólności. Prawa i obowiązki uczestników   
§ 112 Zarząd   
§ 113 Zniesienie wspólności 
 
Tytuł szesnasty: Renta dożywotnia 
§ 114 Renta dożywotnia   
 
Tytuł siedmnasty: Gra. Zakład 
§ 115 Gra. Zakład. Loteria Urnowa różniczkowa   
 
Tytuł ośmnasty: Poręka 
§ 116 Pojęcie poręki. Odpowiedzialność ręczyciela   
§ 117 Regres ręczyciela. Ustanie odpowiedzialności 
§ 118 Zlecenie kredytowe   
 
Tytuł dziewiętnasty: Ugoda 
§ 119 Ugoda   
 
Tytuł dwudziesty: Przyrzeczenie długu. Uznanie długu 
§ 120 Abstrakcyjne przyrzeczenie i uznanie długu   
 
Tytuł dwudziesty pierwszy: Przekaz 
§ 121 Przekaz 
 
Tytuł dwudziesty drugi: Zapis długu na okaziciela 
§ 122 Pojęcie i skutki
§ 123 Szczególniejsze rodzaje papierów na okaziciela   
§ 124 Papiery i znaki legitymacyjne 
 
Tytuł dwudziesty trzeci: Przedłożenie rzeczy 
§ 125 Obowiązek przedłożenia rzeczy   
 
Tytuł dwudziesty czwarty: Niesłuszne wzbogacenie 
§ 126 Ogólne warunki niesłusznego wzbogacenia 
§ 127 Poszczególne wypadki niesłusznego wzbogacenia  
§ 128 Roszczenie o zwrot wzbogacenia   
 
Tytuł dwudziesty piąty: Czynności niedozwolone 
§ 129 Delikty w ogólności 
§ 130 Szczególne rodzaje deliktów   
§ 131 Odpowiedzialność za delikty 
§ 132 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta 
Cena:
89,00zł
 
Odbiór osobisty w antykwariacie: 0,00zł
Wysyłka po przedpłacie: 15,00zł*
Wysyłka pobraniowa: 30,00zł*
* niezależnie od ilości zamówionych przedmiotów
Polityka prywatności Created & Powered by IvonSoft